آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کلینیک نسل فردا

کلمه پاتولوژی از دو بخش Patho  و logy تشکیل شده وبه معنای آسیب شناسی می باشد. به متخصصانی که در این آزمایشگاه کار می کنند پاتولوژیست می گویند.

در این بخش هریک  از بافتهای بدن یا مایعات می توانند از نظر میکروسکوپی مورد بررسی قرار بگیرند و از نظر اختلالات ژنتیکی و تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار بگیرند و علل ایجاد آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پلی‌کلینیک ژنتیک نسل فردا
آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک کلینیک نسل فردا

آزمایشگاه  ژنتیک پزشکی – این واحد شامل بخش های سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی بوده و با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته ،جدیدترین تکنیک ها و روشهای آزمایشگاهی  را دارد.

آزمایشگاه ژنتیک پلی‌کلینیک ژنتیک نسل فردا