تست‌ سیفلیس (VDRL)

این تست جهت شناسایی سفلیس انجام می‌شود که عوارض زیر را در جنین ایجاد می‌کند:

  • وزن کم نوزاد 
  • مرده زایی
  • کاتاراکت
  • تشنج
  • کاهش سطح هوشیاری و‌ …
تست تشخیص سیفلیس (VDRL)

آزمایشات غربالگری پیش از بارداریواحد غربالگری

VDRLآزمایش ژنتیکآزمایش ژنتیک در مشهدآزمایش غربالگریآزمایش غربالگری در مشهدآزمایشگاه ژنتیک نسل فردابارداریتست VDRLتست سیفلیستست غربالگریغربالگریغربالگری در مشهدکلینیک ژنتیککلینیک ژنتیک در مشهدکلینیک ژنتیک نسل فردانسل فردا

هیچ نظری وجود ندارد